ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน         

ระบบ

บันทึกผลการเรียน

ระบบ

บันทึกความสามารถ

การอ่านและการเขียน

ระบบ

บริหารจัดการผลการเรียน
(School MIS)

ระบบ

รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนรายบุคคล
(ปพ.6)

ผลการทดสอบ
ระดับชาติพื้นฐาน

(O-NET)

ผลการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ

(NT)

ผลการประเมิน
ความสามารถด้าน
การอ่านออกของผู้เรียน

(RT)

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(ปีการศึกษา 2558-2561)

DSC_0285
DSC_0078